Eind december 2018

Een greep uit de activiteiten in Mikondo en bij de Vrienden van Mikondo


op de binnenplaats

Maandagochtend, begin december - op de binnenplaats hebben deze meisjes plek gevonden om flink door te werken. Ook buiten lestijd mag dat. Er is veel vraag naar de kleding die zij maken. Ze zijn blij dat de Vrienden van Mikondo weer voor 4 nieuwe handnaaimachines konden zorgen. De juffrouw had een leuk idee: jullie gaan een jurkje maken en mogen elk zelf een kleutertje kiezen in de kleuterklas. Voor de stof zorgt de school. Iedereen reuze blij: kindje met een jurkje precies op maat en zo mooi als nog nooit vertoond en de juf en de leerlingen met een geslaagd werkstuk.


De juf, drie leerlingen en twee kleuters

De klassen hebben flink moeten werken in de repetitietijd. Daarna zijn alle resultaten naar de inspectie gestuurd, die ze verwerkt. In januari komen de inspecteurs op school om de resultaten te bespreken.

Ondertussen verzamelde projectleider Papy leermiddelen en gereedschappen bij de sympathisanten in Nederland. Wat zal de leraar biologie blij zijn. Hij had al zo lang om een skelet gevraagd. En die werd gevonden op Marktplaats!

de biologie docent Papy met de nieuwe aanwinst

Het zijn zware tijden in Congo en dus ook in Mikondo. Er komen steeds meer mensen die op drift zijn geraakt door geweld. Ook meneer Pascal, vader van een gezin met kinderen dat uit Angola was verjaagd. Hij kon nergens werk vinden. Tot Papy hem vroeg te helpen bij Merveille, de metselaar. Hij geeft les aan de jongens van ARAMBE in het vak metselen en neemt hen ook mee naar particuliere klanten voor praktijkervaring.
Ondertussen in Nederland

Op diverse plaatsen in Nederland wordt hard gewerkt om met acties geld bijeen te brengen voor de school.
In november al begon de groep van de Fonteinkerk in Amersfoort met het kaarsen gieten. Die worden in december in cadeauverpakking aan de man gebracht in wel 5 kerken.Een ander voorbeeld dat we eruit lichten: de groep van de PKN Steenwijk heeft fanatiek en vele dagen lang enorme voorraden kniepertjes gebakken en die aan de man gebracht op de Dickensmarkt in een kraam op het kerkplein. Papy heeft de dames thuis en op het kerkplein hulde gebracht, wat heel erg werd gewaardeerd.
Dank en goede wensen

In het kwartaalrapport van de school, bedankt de leiding ons allen voor de geldelijke, materiële en morele steun voor de voortgang van dit onderwijs en wenst ons allen een lang en gezond leven, goede feestdagen en gelukkig Nieuwjaar.


Het jaar 2018 eindigt voor het land Congo in grote verwarring en dreiging. Maar op de school gaat het werk door: alle banken worden uit de lokalen gehaald, nagekeken en zo nodig gerepareerd, en de lege lokalen worden grondig schoongemaakt. We hopen dat de onlusten die verwacht worden de school ongemoeid zullen laten.


eind oktober 2018

Recht op basisonderwijs. Een Kinderrecht.

Recht op basisonderwijs voor iedereen, is de leus. Helaas, dat recht geldt voor de sterken, maar niet voor wie het schoolgeld niet kan betalen. Zoals deze kinderen in Mikondo, een achterstandswijk van Kinshasa. Hun ouders zijn hun werk kwijtgeraakt of werken wel, maar wor-den slecht of veel te laat betaald. Of zijn uit andere provincies naar Kinshasa gevlucht voor gewapende milities.

Onze Stichting Vrienden van Mikondo heeft zich al vele jaren sterk gemaakt om dat recht ook te realiseren voor de allerarmsten van Mikondo, een achterstandwijk in Kinshasa. Dat komt omdat wij persoonlijke banden hebben met zeer sociaal voelende jonge en oudere bewoners daar.

Tot nu toe de boot gemist, te arm voor school.

Ook voor dit schooljaar werden ouders aangemoedigd om hun kinderen in te schrijven op La Tulipe.

Tot diep in de wijk gaat de oproep: kom maar op school, bij La Tulipe.

Augustus 2018 - drie lokalen worden vergroot voor nog meer plaats..

September 2018 - nieuw schooljaar op La Tulipe

Al die jaren zijn de resultaten geweldig goed, zoals in onze verslagen ook te zien valt; zie ook het jaarverslag 2017 en het jaarverslag 2017 in cijfers, Er volgen inmiddels meer dan 1100 kinderen regulier onderwijs op La Tulipe bij zo'n 46 docenten. De school is vorig jaar opnieuw erkend als excellent.

Certificaat excellente school 2017-2018

Het succes

Het succes staat op twee pijlers. Eén: Lokaal enthousiasme en deskundigheid. Twee: Succesvolle fondsenwerving in Nederland. Anders gaat het niet. (In Congo is geen geldelijke steun te mobiliseren.)
Het onderwijsproject La Tulipe en het sociaal project Arambe kunnen zonder geldelijke steun weinig of niets beginnen. En wij kunnen in Nederland alleen maar knarsentandend toezien met al onze welvaart als wij geen betrouwbare en kundige partners hebben die de school en het sociale werk uitvoeren. Deze samenwerking staat of valt met ieders persoonlijke inzet.

Actueel: DRCongo Onderwijshervorming Basisonderwijs.

De Congolese overheid heeft besloten dat na de 6e klas lager onderwijs een 7e en 8e leerjaar moeten volgen, in de plaats van de tweejarige Cycle d'Orientation, C.O. Zo is nu sprake van een 8-jarige basis, en het examen na het 6e jaar vervalt. Het is nog onbekend hoe de evaluatie na die 8 jaar zal gebeuren.

Wat zijn de gevolgen voor La Tulipe en voor onze broodnodige geldelijke steun aan de schoolkinderen van Mikondo?

De boeken van alle vakken moeten aangeschaft worden. Minimaal 1 per titel, liefst meer. Nu direct voor het 7e leerjaar. Volgend schooljaar ook voor het 8e leerjaar.

De leerstof is geheel vernieuwd en alle boeken die voor de 1e en 2e C.O. werden gebruikt zijn onbruikbaar. Sterker nog: als bij inspectie blijkt dat die nog op de school zijn, volgt een zware boete. De invoering van deze onderwijsvernieuwing is aangekondigd op een persconferentie in Kinshasa op 8 juni 2018 en gaat in op 1 september 2018.

De leerstof dienen de leraren zich eigen te maken aan de hand van nieuwe docentenboeken en bijscholingscursussen, die gegeven worden door een erkend instituut.
De vakken die het betreft zijn:
1. Algebra, Rekenen, Geometrie, Statistiek en Kansrekenen.
2. Plantkunde, Anatomie, Dierkunde
3. Natuurkunde, Technologie en Informatica
(TIC = Technologies de l'information et de la communication)

Hoe het was? Na de 6 jaren lagere school werden de leerlingen beoordeeld middels TENAFEP, een nationaal examen. De leerlingen van de school La Tulipe sloegen daarbij altijd een goed figuur. Het slagingspercentage lag steeds op 100%, wat in de Congolese context heel uitzonderlijk is.

Voor vervolgonderwijs gingen de leerlingen dan naar een tweejarige Brugklas, C.O. genaamd. En daarna volgden dan de 3e, 4e en 5e klas middelbare school, afgesloten met een landelijk examen. Ook daarbij scoorde La Tulipe altijd relatief zeer hoog. Wie slaagde had daarmee toegang tot de universiteit. La Tulipe omvat ook deze C.O. en de hoogste klassen van de middelbare school, met een breed aanbod aan vakken, theoretisch en praktisch.

Uitkijken geblazen als je de school uitkomt! Die gele taxibusjes en die motortaxi's hebben altijd vreselijke haast.

Actie nodig!

Voor een goed begrip: onze middelen zijn absoluut niet toereikend om dit schooljaar goed door te komen. Er is dringend behoefte aan donaties en hulp van fondsen. Zie het jaarverslag 2017 om een idee te hebben van de kosten van een grote school. En nu dus ook nog van een onverwachte vernieuwingsoperatie. We zijn o zo dankbaar voor wie ons werk voor de schoolkinderen al regelmatig steunt. We moeten al het mogelijke doen zodat deze kinderen niet alle hoop verliezen. Als we bedenken hoe vanzelfsprekend het is dat onze kinderen of kleinkinderen een goede opleiding mogen kiezen, voelen we de noodzaak om ook andere kinderen tot hun recht te laten komen. We hebben uw hulp nodig voor wie geen hulp hebben. Als we binnen een maand 50 nieuwe donateurs hebben die elke maand €€10 of 20 of 50 doneren, schieten we een eind in de goede richting. Doneer nu, geef Congolese kinderen hoop!Eind juli 2018 De groeten van Arambe! En..
doe het gewoon - met enthousiasme!


Jeugd van Mikondo op 14 juli 2018 met Papy in de keet van Arambe

Als Vrienden van Mikondo ontmoeten we veel positieve reacties op ons doel: ondersteuning van het kleinschalige onderwijsproject La Tulipe in Mikondo. Het gaat deze keer echter over Arambe. Dat een dak nodig heeft dat de tropische stormen kan doorstaan. Arambe is het jongere broertje van La Tulipe. Het is ook voor onderwijs en ontwikkeling, maar dan voor drop-outs.

Arambe is er voor Drop-outs die een vak willen leren. In November vorig is gestart met de bouw van een lokaal een eindje verder naar achteren in de wijk, waar het niet zo duur was om een stukje grond te kopen. Dankzij een korte actie van Hands & Feet kon de grond gekocht worden en de bouw aangevat. Al snel werd een goed fundament gelegd.


14 november 2017 - alles handwerk: diepe kuilen graven, betonijzer vlechten, beton aanmaken en storten voor de fundering van het lokaal
11 december 2017 Wat gaat dat snel! Metselaars in opleiding bij Arambe hebben de muren al half opgetrokken-!


11 december 2017 Hier is goed te zien hoe betonnen kolommen het geheel gaan verstevigen.

Besloten werd vervolgens om steviger muren op te trekken Dit vanwege de toenemende criminaliteit. De jongelui moeten immers wel veilig kunnen zijn daar! Zo werd het wel wat duurder dan begroot was. In totaal kon er € 4000 voor geinvesteerd worden. En nu het dak nog.

En of het ook zoden aan de dijk zet? Heel veel zelfs! De jongelui (die zelf contact zochten met Papy) bloeien op nu ze met respect behandeld worden en uitzicht en zelfs al succes hebben. Ze volgen een vast programma, metselen, timmeren, lassen, autotechniek, naaien, schoonheidsverzorging, chauffeurs-opleiding en zelfs ook informatica. Maar ook: Ze hebben een plek waar ze naar toe kunnen, en waar ze schuilen als er rellen zijn, en waar ze de dag en avond met elkaar kunnen doorbrengen om van alles te bepraten over wat ze leren. Ze assisteren ook als er door Arambe voetbal wordt georganiseerd, en bij de filmvoorstellingen door Arambe 's avonds in de openlucht. De kandidaten van de chauffeursopleiding zullen over een paar maanden afrijden. Voor er een certificaat voor het vak metselen bijvoorbeeld kan worden afgegeven moet eerst een nummer (goedkeuring) door het Ministerie van Sociale Zaken worden afgegeven, maar dat komt pas ..als het lokaal er naar behoren uitziet. Dus onder een goed dak en met 2 tafels en 6 stoelen. (Overigens: allerlei timmerwerk en metselwerk bij een baas of particulieren doen ze nu al na bemiddeling vanuit Arambe en ze krijgen regelmatig klanten voor auto-reparaties). .

Werkzaamheden bij autotechniek Arambe

Een fotoreportage van de werkzaamheden
bij autotechniek staat in het Fotoalbum op de site.

Ces enfants sans espoir. Nog een andere doelgroep in het vizier: Begin juli werden alle kinderen verzameld die nooit naar school kunnen (geen geld en geen kleren, dus diepe schaamte, en wanhoop) Speciaal voor hen wordt er nu 2 maanden elke dag les gegeven.

13 juli 2018. De kinderen "sans espoir" zijn naar kennisniveau in drie groepen verdeeld. De kinderen worden elke dag geholpen om wat te leren!

Deze kindertjes leren cijfers door een tekenopdracht. Hun eerste keer met potlood en papier!

En nu nog het dak. Nu ligt er tijdelijk "landbouwplastic"op. (zie foto onder) Niet zo erg, maar het regenseizoen breekt binnenkort aan, en de tropische regens en stormen zijn niet kinderachtig. Wie helpt aan de middelen voor een goed dak?


12 juli 2018- Geimproviseerd dak op het lokaal van Arambe. Hoe lang nog?

Doe het gewoon - Waar doe je het dan voor? Voor de jeugd "sans espoir" (vertaald: zonder hoop) jong en ouder die de boot hebben gemist. De drop-outs in de wijk Mikondo. Die hebben niets aan regulier onderwijs zoals op La Tulipe. Ze hebben hun kans gemist door een of andere reden en nu zijn ze "sans espoir". Alle hoop verloren, en bedelend of in de criminaliteit en prostitutie, of lamgeslagen, proberen zij in leven te blijven.

Maar juist voor die doelgroep is Arambe actief sinds 2017 toen het idee ontstond: een plek, een scholing waar korte cursussen van 3 tot 6 maanden worden gegeven. Kan je leren timmeren, metselen, tegelzetten, lassen, of voor kapper of naaister. Als afsluiting daarna een echt certificaat, om te tonen dat je echt wat waard bent. Zo vind je alsnog een plaats bij een baas of kan je als zelfstandige aan de slag. Daarvoor is dat lokaal dan. Maar nog zonder goed dak.

Beste lezer, zin om eens uit je dak te gaan? Doe het gewoon- met enthousiasme!

Als er meer binnenkomt voor dit doel dan voor het dak nodig is ( € 1000) en wat meubilair (€ 720), dient dat voor een voorraad hout voor de timmeraars.

Doe het gewoon: Vrienden van Mikondo, onder vermelding van:
ARAMBE - NL37 INGB 0009 3940 95

2 juli 2018 - Op La Tulipe eindigt het schooljaar. Het programma voor leerlingen en ouders begon 's morgens en liep tot 17 uur. Hier een voordrachtje van 1 minuut en daarna een rondblik op de binnenplaats. Tekst: Goedendag allemaal. Voor we beginnen stellen we ons eerst voor (en dan noemen ze om de beurt hun naam). Wij zijn leerlingen van de school La Tulipe, klas 3 B. Hoe zal de toekomst zijn voor ons? Wij zullen notaris of leraar zijn, of dokter, of piloot! Dank u voor uw aandacht (buiging)


Eind mei 2018.
( meer nieuws 2018 )Dit schooljaar is bijna voorbij. De school La Tulipe in Mikondo heeft ook het eind bijna gehaald. En dat is iets wat misschien wel een wonder mag heten. Het is moeilijk voor te stellen wat een geweldige impact de bijdragen hebben van de donateurs van Vrienden van Mikondo, nota bene het enige fonds(je) dat bijdraagt. En dat doen we met zoveel persoonlijke verbondenheid, dat elk succes ons als gevers nog weer blijer maakt.Wie weet doen er nog weer blije mensen mee met het jongste idee:
Mei, vakantiegeld maand: geef ook uw goede doel vakantiegeld en maak 5,55 euro over naar de Vrienden van Mikondo NL37 INGB 000 93 94 095.


Afgelopen dagen hadden alle klassen van La Tulipe een speldag. Om de beurt, wegens ruimtegebrek. De school ligt aan de drukke hoofdstraat van de wijk Mikondo, maar in een zijstraatje is het dan rustig genoeg om naar hartenlust te touwtrekken, te hinkelen, of balspelletjes te doen. Op de foto's de eerste klas van de lagere school.

De zaterdag ervoor was de voetbalwedstrijd tussen leerlingen en leraren in nieuwe voetbaloutfits. Zo komen "afdankertjes" reuze goed van pas. Deze vanuit Wilhelminaoord, waar VV Old Forward juist de 120e verjaardag viert!

Team leraren op het veld (nog ongeslagen)

En op de rugzijde natuurlijk nu in grote letters LA TULIPE, van Projets Mikondo, een school om trots op te zijn.

In nieuwe outfit op weg naar de wedstrijd.

De uitslag? 1-4 voor de leerlingen.
Na afloop werd er nog een heel gezellig feestje gevierd.

Nog een eindspurt van een paar weken om de examens en alle leerdoelen te halen en dan jaarverslagen en voorbereiding op de nieuwe cursus: 2018-2019.

P.S. Natuurlijk zijn er zorgen, grote zorgen, om het voortbestaan van de school, om het leven van de werkers en leerlingen en hun families nu de politiek-sociale situatie almaar moeilijker wordt. Voor wie er iets meer van wil weten verwijzen we naar de pagina van Mieke Rang op Facebook die bericht over actuele ontwikkelingen (en die volgers bedient die Frans spreken of Engels of Nederlands) Daar stond bijvoorbeeld onderstaand bericht op onlangs. Een zeer leesbaar artikel over alledaagse werkelijkheid....Nederlander in Congo ziet Ebola virus naderen.


Half april 2018.

De afgelopen maanden In Mikondo en bij de Nederlandse Vrienden.


De Culturele dag op La Tulipe, 26 maart, trok veel belangstelling. Op het programma: declamatie, een opvoering van dansen, een modeshow en een live Praatshow als op TV. Het onderwerp van het interview daarin was de school La Tulipe. Een van de ouderejaars jongens trad op als vertegenwoordiger van de school en moest op alle vragen, ook uit het publiek, een goed antwoord geven om niet voor schut te staan. De jongedames die als journalisten daarbij optraden presenteerden zich kundig, en charmant in "burgerkleding".


Op zaterdag 10 maart was er ook een bijzondere belevenis waar leerlingen, leraren, ouders en wijkbewoners aan deelnamen. De hele dag stond in het teken van Epiphane Kaluba, o.m. oprichter en promotor van Projets Mikondo en de school La Tulipe. Het was een afsluiting, want een jaar na zijn overlijden. Een afvaardiging van de school legde nu kransen bij zijn graf.
Op het schoolterrein werd daarna een mooi cultureel programma geboden met zang en folkloristische dans en voordrachten van enkele gedichten van hem. Iedereen kon later dansen met levende muziek van een bekend orkestje.
Als afsluiting een lichte maaltijd voor iedereen; zie fotoBegin maart bracht Papy, de  opvolger van Epiphane Kaluba, een bezoek aan Vrienden van Mikondo in Nederland.

Papy nam in Nederland graag voor Mikondo wat kleding in ontvangst. Voetbal- en gewone kleding en babykleertjes voor de kleuterjuf die in verwachting is. Ook schoenen, stof voor de naailessen en gereedschap speciaal ingezameld voor het sociaal project ARAMBE. Ook gebruikte maar nog goede laptops zijn in ontvangst genomen, zoals in Ermelo op het Chr. College Groevenbeek.

Al die vracht is goed aangekomen in DRCongo en nu worden de laptops voorzien van Windows 7 Franstalig. De kosten voor transport en aanpassing worden gedragen door Vrienden van Mikondo, dankzij de giften van donateurs.

De rapportuitreiking voor de Paasvakantie was voor de hele school een belangrijke gebeurtenis. Ouders en leerlingen verzamelden zich in de binnenplaats om te luisteren naar de directeur van de basisschool en de prefect van de middelbare school. De kleuters kregen ook een rapport. Ze hadden kort ervoor een mooie plaat gekregen om te kleuren, als voorpagina van hun rapport.

De school La Tulipe is maandag 9 April weer hervat, na de Paasvakantie. Tenminste..dat was de bedoeling, maar door noodweer met overstromingen bleven de meeste leerlingen thuis. Maar vervolgens is de spurt erin gezet. Immers nog even en de EXETAT (eindexamens) beginnen. Om precies te zijn op 5 mei. Voor de 45 kandidaten is dat het eind van hun loopbaan bij La Tulipe. We gaan er maar van uit dat ze allemaal slagen, want vorige jaren had de school ook 100%. Er is dit schooljaar wel veel lesuitval geweest door ongeregeldheden, maar er is een repetitor aangetrokken die elke dag met de 45 jongens en meisjes flink traint. Ook wordt druk gebruik gemaakt van de informaticalessen, zeker door de kandidaten boekhouden en handelskennis.

Uitreiking van de paasrapporten op de binnenplaats
De ouders, leraren en leerlingen laten herhaaldelijk weten hoe dankbaar ze zijn dat de school en het sociaal project ARAMBE voor de jeugd van Mikondo weer hoop en uitzicht betekent, juist in deze tijd van onderdrukking en nijpende armoede. Ze geven zelf wat ze maar kunnen, zorgen o.m. voor lopende kosten, maar er is veel meer nodig, en dat kunnen ze niet opbrengen. "Als ik de ellende hier zie, krimpt mijn hart ineen. Als je iets hebt, waarom zou je het dan niet geven?", zei Papy een keer. Het team in Mikondo geeft zich helemaal, en in Nederland proberen we de middelen te vinden zodat het werk door kan gaan.

Acties worden gevoerd op diverse plaatsen, zoals Doorn (collectes), Katwijk (bingo, met prachtige prijzen, collectes), Steenwijk (koek en boek na kerkdienst) potgrondverkoop (Steenwijk).

Papy met Doetie (PKN Steenwijk - actievoerster) met Tineke en Mense (die in 2015 Mikondo bezocht, en toen ook Papy leerde kennen.)

babykleertjes voor de kleuterjufPapy, Mieke en Dewes tussen de besprekingen door

We herhalen nog maar eens: voor steun kan je het je makkelijk maken, met een eenmalige gift of vaste maandelijkse bijdrage. En als je dubbel plezier wilt hebben: kopen op internet altijd via Sponsorkliks, dan is een % bonus voor Mikondo. (zie actiepagina)


Begin februari 2018.

Kleuters van La Tulipe pauzeren bij excursie naar het centrum van Kinshasa.

December en Januari waren zeer roerige maanden in de RDCongo en zeker ook voor de bevolking van Kinshasa en dus voor onze leraren en kinderen van de school. Meer hierover aan het eind van dit verslagje.


kleuters van La Tulipe kijken op naar het borstbeeld van L.D.Kabila

Een grote belevenis van de afgelopen twee maanden was voor de 80 kleuters van La Tulipe de langverwachte excursie naar de stad. Op 30 januari om 8 uur was het verzamelen op school. Daar werden groepjes van 10 gevormd. Elk kind had zijn eigen flesje water bij zich. De school had inmiddels een bijzondere tractatie klaargemaakt voor de pauze in het programma (zie eerste foto).
In gehuurde busjes werd de afstand naar de stad afgelegd en om 13 uur waren alle kleuters weer veilig en heel blij terug op school. Het was Magnifique geweest! Prachtig mooi. - Deze kinderen, die in een wijk van Kinshasa wonen, zijn nog nooit van hun leven buiten de eigen straat en onze school geweest. Het is dus voor hun algemene ontwikkeling dat zoiets voor hen moet worden georganiseerd. Heel leerzaam was voor hen om te zien hoe op de Grote Markt de transacties gaan: geld tegen koopwaar. Zo leerden ze ook over de bankbiljetten (Congolese Franken of toch Amerikaanse dollars) en hun waarde. Na deze excursie weten de kleuters hoe het voedsel wordt gekocht door de moeders, voor het naar huis wordt meegenomen en dan in de keuken wordt klaargemaakt voor het eten.
Er zijn ook supermarkten en winkels bezocht, weer met aanschouwelijk onderwijs. Ook historische gebouwen. Nergens mocht gefotografeerd worden, anders kreeg je grote problemen met de politie of andere lieden. - Op één plek is het toch gelukt: bij het borstbeeld van de grote historische figuur Laurent Désiré Kabila, vlakbij de Grote Markt.

Sociaal Project ARAMBE: Cursus Autotechniek

Het sociaal project ARAMBE vordert gestaag met de afbouw van de "hangar" waarin het vakonderwijs onderdak kan vinden, beschermd tegen fel zonlicht of harde regens. De vaklessen zijn al volop bezig. Op 3 februari is een Open Dag georganiseerd waarop jongens hun kunnen demonstreerden. Heel wat van hen zijn inmiddels al elders ingehuurd als metselaar of timmerman. De jongens van de autotechniek hebben een auto van USD 125 al in December rij-klaar gekregen (zie foto). Nu worden er boodschappen mee aangevoerd, zoals stenen voor de muren van de hangar. Er wordt praktijkles gegeven over de onderdelen van een auto met behulp van twee motoren die zijn aangekocht.


Metamorfose


leren solderen bij project ARAMBE

La Tulipe en Project Arambe - Open dag naailes Coupe et Couture

Op 2 februari was er een geanimeerde Open Dag voor de leerlingen van Coupe et Couture. Wat een fleurig gezicht, onder het afdak voor de school, die jonge meisjes die hun vaardigheid demonstreren in het maken van kleding! Dat ze daarbij van zulke puntgave naaimachines gebruik kunnen maken is voor menig voorbijganger een wonder.

pix
Open dag naailes Coupe et Couture


Open dag Informatica op La Tulipe

De afdeling Informatica Onderwijs heeft kort daarvoor ook een Open Dag gehouden. Maar dan natuurlijk binnen de school en wel in de grote zaal waar 's ochtends de kleuters les krijgen, 's middags de middelbare scholieren en daarna de vergaderingen met ouders en/of leraren plaats vinden. De belangstelling voor de apparatuur en de vorderingen van de cursisten was enorm en de bewondering evenzeer enorm. Het informatica onderwijs vindt gretig aftrek, zowel onder de leerlingen als bij de buurtbewoners. In de wijde omtrek is er geen toegang tot dit soort opleiding, zodat er fanatiek wordt gestudeerd.


Enkele leraren van La Tulipe na ontvangst van Kerstgift

Met Kerst kon door Vrienden van Mikondo een bedrag worden gestuurd zodat elke leraar een Kerstpakket kon krijgen. Kip, rijst en een lap stof voor een pantalon. Dat er grote nood is aan kleding blijkt ook wel uit het succes van de "kledingdagen" die in Januari werden georganiseerd.

Enkele malen zijn er "kledingdagen" georganiseerd, in het kader van het sociale project Arambe en de school La Tulipe. De leraren mochten voor zich en hun kinderen schone kleding uitzoeken die 2e hands uit Europa meegenomen was door Papy. Ook anderen uit de wijk mochten ervan profiteren: een klein bedrag was al goed om een broek of schoenen te mogen meenemen. Hoe waardevol dat is kan uit de foto's niet worden afgelezen, behalve misschien dat er met grote letters bij staat: 23/01/2018 Gift van kleding van Sociaal Project Projets Mikondo.


Sociaal Project: uitgifte kleding: uitstalling van de kleding


Sociaal Project Kleding uitgifte : Papy wil wel even helpen bij het passen van de jeans

Eind Januari 2018.. Hoera voor de kinderen van de Farelschool in Katwijk, want met hun gift konden nieuwe leitjes gekocht worden. Ook is de ruimte voor de kleuters nu voorzien van een groot schoolbord.


De nieuwe leitjes worden in gebruik genomen

Tenslotte: De Open dagen, Oudervergaderingen, leraarsvergaderingen, excursies en culturele middagen voor de diverse leeftijden zijn uiteindelijk allemaal gehouden. Veel onzekerheid over de bekostiging van de school in de naaste toekomst houdt de mensen bezig.
Maar dat er nu 1220 leerlingen zo goed onderwijs krijgen op La Tulipe wordt gezien als een godswonder.
We schreven het al hierboven: December en Januari waren zeer roerige maanden voor de bevolking van Kinshasa en dus voor onze leraren en kinderen van de school. Dood en verderf is aan de orde van de dag geweest: enkele malen noodweer met grote overstromingen, cholera door de smerigheid, om de haverklap hoog oplopende spanningen tussen bevolking en regiem, onderdrukking van protest door militaire overmacht met gebruik van oorlogswapens, voortdurende arrestaties en het stilleggen van stroom, telefoon, internet. De kansen om iets te verdienen voor de arme bevolking worden zo ook beknot, en de lesuitval voor scholen een groot probleem. Voor meer details zie Facebook van Mieke Rang.


En toch.! Op La Tulipe wordt het lesprogramma ingehaald in de week-ends, de toetsen worden alsnog gemaakt, de geplande evenementen alsnog uitgevoerd, en het schoolgebouw is er zonder schade doorheen gekomen.

We zijn blij ons te kunnen richten op al de goede dingen die ondanks de onvoorstelbaar moeilijke omstandigheden konden worden gerealiseerd in La Tulipe en Project Arambe deze afgelopen twee maanden. Chapeau! ... naar twee kanten:
de werkers in Mikondo, en de mensen in Nederland die voor donaties zorgen! En nu op naar de laatste fase van dit schooljaar!


bijgewerkt 29 februari 2020

akties contact fotos archief overons nieuwsbrief-link